لایسنس کنترل پنل دایرکت ادمین

DirectAdmin Personal


تعداد دامنه
مدت تحویل

یک اکانت با ۱۰ ادان دامنه
۲ تا ۴ (روز کاری)

DirectAdmin Standard


تعداد دامنه
مدت تحویل

تعداد اکانت و دامنه نامحدود
۲ تا ۴ (روز کاری)